Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
33/2002 Strong Presidents, Weak Democracy? Presidents, Parliaments and Political Parties in South Korea Aurel Croissant 787 Bài tạp chí
33/2002 Party-System Change in Post-Democratization Korea: A Partisan Realignment Perspective Jin Min Chung 518 Bài tạp chí
33/2002 Economic-political Layout for Science & Technology Collaboration with DPRK Youn-Suk Kim 662 Bài tạp chí
33/2002 The inner and external elements in the course of Korean Unification Liu Ming 508 Bài tạp chí
42/2002 Multifunctional Juche: A Study of the Changing Dynamic between Juche and the State Constitution in North Korea Christopher Hale 620 Bài tạp chí
42/2002 Consideration of Options for Integrating Social Welfare Systems of the North and South Korea Kim Hyung-Shik 643 Bài tạp chí
42/2002 The March First Movement: With Special Reference to its External Implications and Reactions of the United States Ku Daeyeol 679 Bài tạp chí
42/2002 National Human Rights Commission at Work: A Critical Reflection Kwak Nohyun 673 Bài tạp chí
42/2002 Sacrifices Caused by State Violence under Military Authoritarianism and the Dynamics of Settling the Past during the Democratic Transition Cho Hee-Yeon 687 Bài tạp chí
42/2002 Finding the Truth on the Suspicious Deaths under South Korea's Military Dictatorship Hong Seuk-ryule 793 Bài tạp chí
42/2002 The Significance of Settling the Past of the December 12 Coup and the May 18 Gwangju Uprising Ahn Jong-cheol 669 Bài tạp chí
42/2002 Attempts to Settle the Past during the April Popular Struggle Jung Byung-joon 686 Bài tạp chí
42/2002 Beneath the Tip of the Iceberg: Problems in Historical Clarification of the Korean War Kim Dong Choon 686 Bài tạp chí
42/2002 Refracted Modernity and the Issue of Pro-Japanese Collaborators in Korea Chung Youn-tae 643 Bài tạp chí
42/2002 The Significance of Settling the Past in Modern Korean History Ahn Byung-ook 620 Bài tạp chí
33/2002 Science Parks in South Korea and Sweden: A study on comparison between Taedok Science Town and Ideon Science Park Sang-Chul Park 518 Bài tạp chí
33/2002 North-South Korean Relations after the Korea Summit and Proposed Policy Direction Hun Kyung Lee 572 Bài tạp chí
33/2002 North Korea in Evolution: The Correlation Between the Legal Framework and the Changing Dynamic of Politics and the Economy Christopher Hale 617 Bài tạp chí
33/2002 Korea's Economic Reforms under Kim Dae-jung: An Assessment Shalendra D. Sharma 738 Bài tạp chí
33/2002 The Development of Information Technology Industries: The Cases of Korea and Australia Jong Wook Ha, Byung-Seong Min, Hyung-Min Kim 513 Bài tạp chí
5/2002 Kinh nghiệm huy động vốn phát triển nông nghiệp hàng hóa của một số nước châu Á Phạm Kim Khanh 379 Bài tạp chí
4/2002 Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng và cải cách kinh tế Chu Đức Dung, Bùi Trường Giang 396 Bài tạp chí
6/2002 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI Nguyễn Hữu Cát 574 Bài tạp chí
/2002 Phong trào dân chủ ở Hàn Quốc trong thập niên 80 Nguyễn Thị Thắm - 959 Đề tài cấp Cơ sở
6/2002 Tìm hiểu hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Hàn Quốc Lưu Thanh Mai 566 Bài tạp chí