Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2017 Xây dựng nền hành chính công hiện đại - kinh nghiệm của Xin-ga-po, Hàn Quốc và Trung Quốc Trần Thiết 21 Chính trị
3/2017 Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hệ thống an sinh xã hội tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Vân 25 Chính trị
3/2017 Pháp luật Hàn Quốc và thăng trầm của phụ nữ Việt Nam di trú kết hôn Moon Heung Ahn 40 Bài tạp chí
3/2017 Những khác biệt văn hóa trong đời sống gia đình chồng Hàn - vợ Việt Eun Ki Soo 44 Bài tạp chí
3/2017 Thực trạng và vấn đề của gia đình đa văn hóa Hàn - Việt khu vực thành phố Gwangju Ahn Kyong-hwan 43 Bài tạp chí
3/2017 Tác động của các quy định pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc về môi giới kết hôn tới hôn nhân đa văn hóa Bùi Thị Hòa 33 Bài tạp chí
3/2017 Tăng cường tính tự giác của hôn nhân đa văn hóa là định hướng quan trọng để giảm mâu thuẫn, tăng hòa hợp trong gia đình đa văn hóa Hàn - Việt Lê Phương Thảo 27 Bài tạp chí
3/2017 Tăng quyền và chuẩn hóa truyền thống chữ hiếu trong văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Thơ 41 Bài tạp chí
3/2017 Ảnh hưởng Phật giáo trong văn hóa Hàn Quốc và những chỉ dẫn liên quan giao tiếp Việt - Hàn Phạm Thị Thu Hiền 60 Bài tạp chí
3/2017 Vai trò và ứng xử của người vợ trong gia đình đa văn hóa Hàn - Việt Nguyễn Thị Thắm 68 Bài tạp chí
3/2017 Vấn đề dạy tiếng Việt cho người Hàn và những khó khăn cần khắc phục Mai Ngọc Chừ 37 Bài tạp chí
3/2017 Đặc trưng gia đình đa văn hóa Hàn - Việt ở Việt Nam nghiên cứu trường hợp các gia đình đa văn hóa tại Hà Nội Nguyễn Thùy Giang 43 Bài tạp chí
3/2017 Khác biệt văn hóa và những mâu thuẫn trong các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương Phạm Thị Thùy Trang 44 Bài tạp chí
3/2017 Những khó khăn, va chạm trong giao tiếp Việt - Hàn: những điểm nhìn từ một cuộc khảo sát xã hội học tại công ty Samsung Hà Thanh Vân 41 Bài tạp chí
3/2017 Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hệ thống an sinh xã hội tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Vân 49 Bài tạp chí