Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
45/2005 A Monk of Mukti and Karma: The Life and Thought of Baek Yongseong Huh Woosung 606 Bài tạp chí
45/2005 The Formation of Modern Buddhist Scholarship: The Cases of Bak Jong-hong and Kim Dong-hwa Cho Sungtaek 471 Bài tạp chí
32/2001 Exclusionary Labor Regimes in Brazil and South Korea: A Historical Analysis Sungsuk Yoon 616 Bài tạp chí
4/2007 Liên kết Đông Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản: ý tưởng và hành động Phạm Quý Long 694 Bài tạp chí
12/2008 Một số vấn đề do lịch sử để lại trong quan hệ giữa các nước Đông Á và ảnh hưởng của nó đến tiến trình hội nhập khu vực Đông Á Đỗ Thanh Bình 658 Bài tạp chí
10/2007 Một số vấn đề do lịch sử để lại trong quan hệ giữa các nước Đông Á và ảnh hưởng của nó đến tiến trình hội nhập khu vực Đông Á Đỗ Thanh Bình 606 Bài tạp chí
39/1999 Trends in Western Historiography on Korea Hong Sung-gi 588 Bài tạp chí
21/2013 Quan hệ Trung - Nhật - Hàn trong vấn đề an ninh Đông Bắc Á Nguyễn Ngọc Ánh 570 Bài tạp chí
5/1998 Ảnh hưởng của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của một số nước đầu thế kỷ XX Chương Thâu 657 Bài tạp chí
44/2004 Forced migration of Koreans to Sakhalin and their repatriation Choi Ki-young 690 Bài tạp chí
38/1998 Problems in the Writing of Korean History Textbooks Lee Tae-Young 590 Bài tạp chí
38/1998 Nuclear Power in Korea: A Technological Factor of Risk Society Lee Pil Ryul 577 Bài tạp chí
38/1998 Korea's Architectural Culture at Risk Kim Young-Sub 870 Bài tạp chí
44/2004 Historical currents and characteristics of Korean protestantism after Liberation Jang Sukman 672 Bài tạp chí
1/2008 Công ty xuyên quốc gia (TNC) trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế Lê Văn Sang 597 Bài tạp chí
29/1998 Tokdo in old maps Suh Myun Choe 605 Bài tạp chí
29/1998 Japanese expansionist policy and the question of Tokdo Shojin Sato 605 Bài tạp chí
29/1998 The Japanese perception of Tokdo during opening of ports Myung Chul Hyun 656 Bài tạp chí
29/1998 Korea's Territorial Sovereignty Over Tokdo Hee Kwon Park, Jong-In Bae 873 Bài tạp chí
44/2004 The settlement and repatriation of Koreans in Northeast China after Liberation Kim Chun-seon 691 Bài tạp chí
29/1998 Korea's territorial rights to Tokdo in history and international law Han Key Lee 832 Bài tạp chí
/2012 Man's destiny and Juche idea - 1229 Sách
/1987 Kim Jong Il on some problems of education in the juche idea - 800 Sách
8/2007 Quan hệ Liên Xô - Cộng hòa Triều Tiên thời kỳ cải tổ (1985-1991) Nguyễn Thị Hồng Vân 591 Bài tạp chí
5/2001 Phật giáo trên bán đảo Triều Tiên Đỗ Công Định 631 Bài tạp chí