Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2004 Offering a Glimpse into the Ancient World of Goguryeo Lee Tae - ho - 604 Bài tạp chí
10/2005 Historical Perception and South Korea's Changing Identity Kimura Kan 857 Bài tạp chí
1/2007 Spotlight on the flow of philosophical trends in korea's buddhist history: an analysis of extant records Gi-Yeong Lee 810 Bài tạp chí
1/2007 One-mind succeeds as the spirituality of Korean buddhism Jeong-Bae Mok - 558 Bài tạp chí
2/2005 Korean Ceramics seek to cature the essence of nature Jeon Seung-chang 589 Bài tạp chí
3/2007 Choson Korean officials in the land of Tokugawa Japan: Ethnic perceptions in the 1719 Korean Embassy Nam-lin Hur 828 Bài tạp chí
2/2001 Military Relations Between Rusia and North Korea Seung-Ho Joo 548 Bài tạp chí
4/2009 Stone lantern with crouching lions of godalsa temple site Park Kyoung - shik 300 Bài tạp chí
4/2009 Gimcheon's ancient temples and famed pure water Kim Hyungyoon 298 Bài tạp chí
1/2 What is the significance of Jongga in Korea's modern - day society? Yi Soon Hyung 452 Bài tạp chí
1/2010 Jongga ancestral rituals and food culture Lee Yeun ja 467 Bài tạp chí
1/2010 A Tour of Korea's Jongga Museum Charles La Shure 666 Bài tạp chí
2/2010 Wartime trauma etched deeply in the Korean heart Hahn Myung - hee 455 Bài tạp chí
2/2010 The city wall of Seoul living history in the heart of Seoul Charles La Shure 514 Bài tạp chí
2/2006 Traditional locks rely on ingenuity to thwart thievery Chong Tong - chan 475 Bài tạp chí
1/2007 Interpretation of Korean Buddhism from the Historical View of Mental History Ik-Jin Ko 479 Bài tạp chí
4/2008 Background and development of Korean Kimchi Jo Jae - sun 475 Bài tạp chí
2/2010 Understanding the Dokdo issue: a critical review of the liberalist approach Sungbae Kim 383 Bài tạp chí
7/2014 Tư hiến phủ (Vương triều Triều Tiên) trong sự đối sánh với Ngự sử đài (Vương triều Hậu Lê) Phan Ngọc Huyền 505 Văn hóa
7/2014 Về giá trị của thi thoại Hàn Quốc Nguyễn Đình Phức 490 Văn hóa
1/2009 Enduring splendor of Joseon Royal Tombs Lee Chang - Hwan 574 Bài tạp chí
1/2009 Royal tombs exemplify the Joseon Era's resplendent culture Kim Lena 857 Bài tạp chí
1/2009 Treasure of Goryeo metalwork: Kundika with inlaid design Choi Eung Chon 574 Bài tạp chí
2/2009 Refines simplicity of a bowl for royalty white porcelain with inlaid lotus scroll design Yoon Yong - yee 602 Bài tạp chí
2/2009 Goseong the home of dinosaurs Kim Hyungyoon 633 Bài tạp chí