Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: gợi ý cho Việt Nam Hoàng Minh Lợi - 96 Sách
/2016 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo tổng hợp) Hoàng Minh Lợi - 48 Xã hội
/2016 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Bản tóm tắt) Hoàng Minh Lợi - 96 Xã hội
/2016 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Bản kết luận và kiến nghị) Hoàng Minh Lợi - 212 Xã hội
/2016 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo chắt lọc) Hoàng Minh Lợi - 46 Xã hội
6/2002 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI Nguyễn Hữu Cát 574 Bài tạp chí
6/1998 Tìm hiểu chính sách phát triển nguồn nhân lực thời kỳ 1945 - 1979 của Hàn Quốc Trần Thị Minh 572 Bài tạp chí
/1999 Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI Dương Phú Hiệp - 2211 Sách
/2007 Những vấn đề xã hội của Hàn Quốc Ngô Xuân Bình - 881 Sách