Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2015 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - Thành quả và phương hướng Nguyễn Thị Thắm - 147 Lịch sử
/2013 Chương trình giao lưu học giả lần 2 Yang Hyun Hae - 785 Lịch sử
/2013 Chương trình giao lưu học giả lần 1 Kim Sang Bong - 633 Văn hóa
45/2005 The Dilemma of Korean Conservatism Kang Jung In 660 Bài tạp chí
39/1999 The Transmission of Christianity and Reception of Western Philosophy in Korea Kang Don-ku 610 Bài tạp chí
39/1999 An Overview of 50 Years Research on Korean Buddhism Shim Jae-ryong 526 Bài tạp chí
39/1999 The Reception and Influence of Western Ethics Hwang Kyung-sig 533 Bài tạp chí
39/1999 The Development of Phenomenology in Korea Lee Nam-In 609 Bài tạp chí
39/1999 Marxism in Korea: From the Japanese Colonia Era to the 1950s Kim Jae-hyun 589 Bài tạp chí
39/1999 The reception and development of German Idealism in Korea Paek Chong-Hyon 576 Bài tạp chí
39/1999 Anglo-American Philosophy in Korea (1980-1995) Kim Young-Jung 592 Bài tạp chí
39/1999 The development of study of Ancient Greek Philosophy in Korea Yang Moon-Heum 585 Bài tạp chí
39/1999 The reception of Western Philosophy & Philosophy in Korea Paek Chong-Hyon 493 Bài tạp chí
45/2005 A Monk of Mukti and Karma: The Life and Thought of Baek Yongseong Huh Woosung 606 Bài tạp chí
45/2005 The Formation of Modern Buddhist Scholarship: The Cases of Bak Jong-hong and Kim Dong-hwa Cho Sungtaek 471 Bài tạp chí
39/1999 Sustainable Cities and Korean Ecological Tradition Kim Kwi-Gon, Kim Kweesoon 700 Bài tạp chí
3/2014 Dasan Jeong Yak Yong (1762 - 1836) - Nhà tập Đạo Thành của Thực học Hàn Quốc Kim Sang Ho 568 Bài tạp chí
/2013 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học Trần Quang Minh 1519 Lịch sử
/2014 Triết gia Hàn Quốc thế kỷ XVI: Yul Gok Lee Yi Hwang Eui Dong - 846 Sách
/2004 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông cơ sở Trần Quang Minh - 1468 Lịch sử
2/1995 The Livable Place and the Lanscape: The Imagination and the Sense of Place in Traditional Korea Kim Uchang 504 Bài tạp chí
2/1995 Ideal Places in Classic Korean Poetry Peter H. Lee 509 Bài tạp chí
/2005 A Philosopher's Journey into Rehe Ko MiSook - 1115 Sách