Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hàn Quốc trong giai đoạn 1960-1995: kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam
Tiêu đề:      Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hàn Quốc trong giai đoạn 1960-1995: kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam
Mục:      Kinh tế, Lịch sử, Luận án TS
Tác giả:      Nguyễn Quang Hồng
Mã tài liệu:      LA05
Nhà xuất bản:      Đại học Kinh tế quốc dân
Năm xuất bản:      2002
Số trang:      205
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận án trình bày khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hàn Quốc từ 1960-1995. Những bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một số vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam giai đoạn 1960-2000. Một số đặc điểm tương đồng và khác biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam khi bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khả năng vận dụng một số kinh nghiệm của Hàn Quốc vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

Từ khóa:      Lịch sử, kinh tế, lịch sử kinh tế, lịch sử Hàn Quốc, kinh tế Hàn Quốc, Hàn Quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Lượt xem:      1633
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá