Tìm hiểu nhà nước pháp quyền Hàn Quốc
Tiêu đề:      Tìm hiểu nhà nước pháp quyền Hàn Quốc
Mục:      Chính trị, Lịch sử, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Hồ Việt Hạnh
Mã tài liệu:      Dt124
Nhà xuất bản:      Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản:      2007
Số trang:      180
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài gồm 3 chương.

Chương 1 với tiêu đề Một số vấn đề lý luận đề cập đến 3 vấn đề lớn. Một là những vấn đề cơ bản của nhà nước pháp quyền, ở đây tập trung vào làm rõ những yếu tố mang tính phổ biến mà bất cứ nhà nước pháp quyền nào cũng phải có; hai là sự vận động của nền dân chủ Hàn Quốc cho đến nền cộng hòa thứ 6 năm 1988, trong đó chỉ ra quá trình tích lũy về lượng của nền dân chủ để tạo ra sự nhảy vọt của nó là xuất hiện nhà nước pháp quyền; ba là sự vận động tiếp theo của nền dân chủ với sự khẳng định nhà nước pháp quyền ở Hàn Quốc từ nền cộng hòa thứ 6 đến nay, trong đó nhấn mạnh đến nhà nước pháp quyền vừa là kết quả của sự phát triển dân chủ ở Hàn Quốc, đồng thời nó lại là động lực cho quá trình dân chủ hóa tiếp theo ở nước này.

Chương 2 đề cập đến các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp trên các phương diện phương thức hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của chúng một cách khá chi tiết.

Chương 3 đề cập đến 2 vấn đề lớn. Một là quan hệ giữa ba nhánh quyền lực trong nhà nước pháp quyền, trong đó chỉ ra cụ thể sự tương trợ, cạnh tranh, chi phối, kiềm chế lẫn nhau của chúng để tạo nên một chỉnh thể thống nhất toàn vẹn gọi là nhà nước. Hai là vấn đề tự trị địa phương, trong đó chỉ ra quá trình thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương đi cùng với sự vận động và phát triển của nhà nước pháp quyền và quá trình dân chủ hóa của Hàn Quốc.

Phần kết chỉ ra các yếu tố chủ quan và khách quan của việc hình thành và phát triển nhà nước pháp quyền Hàn Quốc từ đó chỉ ra những yếu tố phổ biến và đặc thù của nhà nước này đồng thời đánh giá vai trò của nó trong quá trình phát triển đất nước.

 

Từ khóa:      Chính trị, chính trị Hàn Quốc, nhà nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền Hàn Quốc, lịch sử, lịch sử Hàn Quốc, cơ quan hành pháp, cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương, dân chủ, tự trị địa phương, Hàn Quốc
Lượt xem:      1136
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá